[personal profile] vassanta
Сьогодні віддала чергову вишивку в багетку, в понеділок забиратиму. Ще й примудрила сі отримати консультацію від художника - що значить вчасно зайти :-)

Вчора нарешті купила чергового блокнота. Як і хотіла, на резинці, правда, трохи більшого формату, ніж розраховувала. І то ледве знайшла - раніше таких блокнотів усюди було повно, а тепер вони щезли! :-(
Тепер з одного боку записуватиму всі справи, які потрібно виконати (бо я хронічно про них забуваю, або згадую у недоречні моменти, коли нема грошей :-))), а з іншого будуть всі цікаві/потрібні/важливі/приємні і так далі думки. Щоб не забути :-)
Справ уже більше 20, дві з них виконано :-)))

ЗІ. іду виконувати третю :-)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vassanta: (Default)
vassanta

December 2012

S M T W T F S
       1
2345678
910111213 1415
1617 181920 2122
232425 262728 29
3031     

Expand Cut Tags

No cut tags